Managementul proiectelor - Wikipedia

Opțiune de decontare și livrabil

Metodologia ar trebui să prevină arbitrajul de reglementare, să promoveze consecvența și să le ofere opțiune de decontare și livrabil același timp autorităților competente suficientă flexibilitate pentru a ține seama de diferențele dintre diversele piețe ale instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și piețele mărfurilor aflate la baza acestora. Metodologia de calculare a limitelor ar trebui să permită autorităților competente să găsească un echilibru între obiectivul de a stabili limite la un nivel suficient de scăzut astfel încât să împiedice persoanele care dețin poziții pe respectivele instrumente financiare derivate pe mărfuri să comită abuzuri sau să denatureze piața și obiectivul de a sprijini mecanismele de decontare și de cotație ordonată, de a crea noi instrumente financiare derivate pe mărfuri și de a permite ca instrumentele financiare derivate pe mărfuri să sprijine în continuare funcționarea activităților comerciale ale pieței de mărfuri aflate la baza instrumentelor.

Dimensiunea unei poziții deținute prin intermediul unui contract pe opțiuni ar trebui calculată pe baza echivalentului delta.

Deoarece prezentul regulament aplică o metodologie diferită pentru calcularea limitelor pozițiilor pentru contractele din luna în curs și pentru contractele din celelalte luni, o astfel de compensare ar trebui să se aplice pozițiilor pentru luna în curs separat față de pozițiile pentru celelalte luni. Este oportun să se prevadă agregarea la nivelul grupului doar în cazul în care o întreprindere-mamă poate controla utilizarea pozițiilor.

În consecință, întreprinderile-mamă ar trebui să agrege pozițiile deținute de filialele lor cu orice poziții pe care entitatea-mamă le deține direct; în plus, filialele ar trebui să își agrege propriile poziții. Această agregare poate duce la situația în care pozițiile calculate la nivelul întreprinderii-mamă sunt mai mari sau, din cauza compensării pozițiilor lungi și a pozițiilor scurte deținute de diferitele filiale, mai mici decât la nivel de filială individuală.

Pozițiile nu ar trebui să fie agregate la nivelul întreprinderii-mamă dacă sunt deținute de organisme de plasament colectiv care dețin aceste poziții în numele investitorilor lor, iar nu în numele întreprinderilor lor mamă, în cazul în care întreprinderea-mamă nu poate controla utilizarea acestor poziții în beneficiul său. Acest lucru nu ar trebui să împiedice autoritățile competente să stabilească limite similare ale pozițiilor pentru contractele derivate pe mărfuri similare, sub coordonarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe ESMA.

Instrumentele financiare derivate pe mărfuri ar trebui considerate ca fiind tranzacționate într-un volum semnificativ într-un loc de tranzacționare doar în cazul în care acestea depășesc pragul de lichiditate specificat în prezentul regulament pentru o perioadă de timp suficientă. De asemenea, diferențele în ceea ce privește mecanismele de gestionare a riscurilor posttranzacționare, cum ar fi opțiune de decontare și livrabil de compensare, nu ar trebui să împiedice declararea acestor contracte drept contracte echivalente din punct de vedere economic.

Pentru a preveni compensarea necorespunzătoare a pozițiilor potențial dominante tranzacționate într-un loc de tranzacționare prin utilizarea de acorduri bilaterale în cazul contractelor extrabursiere și pentru a asigura funcționarea eficientă a regimului de limite ale pozițiilor în practică, este necesar ca instrumentele financiare derivate pe mărfuri tranzacționate extrabursier să fie considerate drept echivalente din punct de vedere economic cu contractele din locurile de tranzacționare numai într-un număr limitat de situații.

Pentru a descuraja sustragerea de la aplicarea de limite ale pozițiilor și a spori integritatea regimului de limite ale pozițiilor, este necesar ca definiția contractului extrabursier echivalent din punct de vedere economic să fie strict delimitată, astfel încât să nu permită unei persoane să compenseze o poziție pe un contract extrabursier prin mai multe alte poziții sau să exercite o marjă de apreciere în ceea ce privește alegerea pozițiilor prin care este compensată poziția respectivă. Definiția contabilă respectivă ar trebui să opțiune de decontare și livrabil, de asemenea, pusă la dispoziția entităților nefinanciare, chiar dacă acestea nu aplică normele IFRS la nivel de entitate.

Navigation menu

Atunci când recurge la acoperirea la nivel macro sau de portofoliu, o entitate nefinanciară opțiune de decontare și livrabil putea să nu fie în măsură să stabilească o legătură directă între o anumită poziție pe un instrument financiar derivat pe mărfuri și un risc specific rezultat din activitatea comercială pe care instrumentul financiar derivat pe mărfuri este menit să îl acopere.

În astfel de cazuri, politicile și sistemele de gestionare a riscurilor ar trebui să fie în măsură să împiedice clasificarea tranzacțiilor care nu sunt de acoperire drept tranzacții de acoperire și să furnizeze o viziune suficient de dezagregată asupra portofoliului de acoperire încât componentele speculative să poată fi identificate și luate în considerare pentru limitele pozițiilor.

  • Managementul proiectelor - Wikipedia
  • De ce ai venit cu opțiuni
  • Comparați centrul de tranzacționare
  • Definitii ale managementului proiectelor[ modificare modificare sursă ] Au fost formulate definiții diferite pentru sintagma managementul proiectelor project management- engl.
  • Cei mai buni mineri bitcoin 2021
  • Futures exchange - Wikipedia

Pozițiile nu ar trebui să se califice drept poziții care reduc riscurile legate de activitatea comercială doar pe motivul că au fost incluse, pe o bază globală, într-un portofoliu de reducere a riscurilor. În plus, evoluția unui risc care a fost soluționat prin deschiderea unei poziții pe un instrument financiar derivat pe mărfuri în scopul reducerii riscurilor nu ar trebui să dea ulterior naștere la reevaluarea poziției respective și la concluzia că nu era o tranzacție privilegiată ab initio.

Solicitarea respectivă ar trebui să ofere autorității competente o prezentare clară și concisă a activităților comerciale ale entității nefinanciare în ceea ce privește marfa-suport, riscurile asociate și modul în care instrumentele financiare derivate pe mărfuri sunt utilizate pentru a reduce aceste riscuri.

opțiune de decontare și livrabil când opțiunile binare comerciantului

Limitele pozițiilor se aplică în orice moment și, în cazul în care autoritatea competentă nu acordă în cele din urmă derogarea, entitatea nefinanciară ar trebui să reducă în consecință orice poziție care depășește limita, putându-i-se aplica măsuri de supraveghere în ceea ce privește încălcarea limitei.

Entitățile nefinanciare ar trebui să își reevalueze activitățile periodic pentru a se asigura că este justificat să se continue aplicarea derogării. Prin urmare, contractul din luna în curs ar trebui să se refere la contractul următor pe respectivul instrument financiar derivat pe mărfuri care va ajunge la scadență.

Prin limitarea pozițiilor pe care o persoană le poate deține în perioada în care urmează să se efectueze livrarea mărfurilor fizice se limitează cantitatea livrabilă a mărfii-suport pe care o persoană o poate furniza sau primi, prevenindu-se astfel acumulările de poziții dominante de către persoane, ceea ce le-ar permite acestora să exercite presiuni asupra pieței prin restricționarea accesului la marfa în cauză.

Referința standard pentru limita poziției din luna în curs atât pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri decontate prin livrare fizică, cât și pentru cele decontate în numerar ar trebui, prin urmare, să fie calculată ca procent din cantitatea livrabilă estimată.

opțiune de decontare și livrabil diagrame cu opțiuni binare recent

Pentru a asigura cu mai multă precizie stabilirea adecvată a limitelor pozițiilor pe tot parcursul perioadei lunii în curs și pentru a asigura decontarea ordonată, autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să pună în aplicare un calendar de reducere a limitelor pozițiilor care să înceapă în momentul în care un contract devine un contract din luna în curs și să se încheie la scadență.

Referința standard pentru limitele pozițiilor din celelalte luni atât pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri decontate prin livrare fizică, cât și pentru cele decontate în numerar ar trebui să fie calculată ca procent din pozițiile deschise totale. Repartizarea pozițiilor din celelalte luni ale unui contract pe mărfuri este adesea concentrată în lunile cele mai apropiate de scadență.

Prin urmare, totalul pozițiilor deschise oferă o referință mai adecvată pentru stabilirea limitelor pozițiilor decât o cifră calculată ca medie pentru toate scadențele. Având în vedere că orice ajustare a cifrei de referință se aplică numai în cazul în care și atât timp cât caracteristicile obiective ale pieței impun acest lucru, ar trebui să fie posibile adaptările temporare ale referinței.

Finanțarea este gestionată în baza unor reguli stricte, pentru a garanta faptul că se aplică un control riguros asupra modului în care sunt utilizate fondurile și că banii sunt cheltuiți în mod transparent și responsabil. Este foarte important sa știm cum sa atragem acesti bani si cum sa implementam proiectele cu succes, dar este la fel de important sa stim sa păstram fondurile atrase, sumele care deja au fost solicitate și decontate în cadrul proiectelor. Implementarea unui proiect cu finanţare europeană înseamnă realizarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului, în contextul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de Management. În perioada de implementare a proiectului, prin derularea activităților proiectului, realizam obiectivele.

Autoritățile competente ar trebui să se asigure că o ajustare în sensul reducerii referinței se efectuează ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a împiedica pozițiile dominante și a sprijini cotațiile ordonate ale instrumentelor financiare derivate pe mărfuri și ale mărfurilor-suport. Definiția instrumentelor financiare derivate pe mărfuri prevăzută la articolul 2 alineatul 1 punctul 30 din Regulamentul UE nr.

În cazul instrumentelor financiare derivate fără suport tangibil, cantitatea livrabilă nu poate fi utilizată pentru a stabili o limită a unei poziții. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să consolideze sau să ajusteze metodologiile cu scopul cine poate împrumuta pentru opțiuni a stabili limite ale pozițiilor pentru aceste instrumente financiare derivate pe mărfuri pe baza unor parametri diferiți, cum ar fi numărul de titluri de valoare emise sau utilizarea pozițiilor deschise și pentru luna în curs.

Meniu de navigare

În plus, anumite contracte cu perioade de livrare mai lungi, cum ar fi ani sau trimestre pot fi automat înlocuite prin contracte conexe cu perioade de livrare mai scurte, cum ar fi trimestre sau luni contracte în cascadă. În aceste cazuri, o limită a poziției din luna în curs pentru contractul ce urmează a fi înlocuit înainte de livrare ar fi inadecvată, deoarece nu ar acoperi expirarea și livrarea fizică sau decontarea în numerar a contractului.

  1. Exchange Hall used from to Exchange Hall used from January to 27 October Securities market[ edit ] Reports of securities trading in Hong Kong date back to the midth century.
  2. Вряд ли мысли эти были счастливыми - ведь жили они тогда под тенью Пришельцев.
  3. Почему двое в одном маленьком звездолете должны вновь навлечь на нас гнев Пришельцев.
  4. Deschideți un cont demo

În măsura în care perioadele de livrare ale contractelor pentru același suport se suprapun, o singură limită a poziției ar trebui să se aplice tuturor contractelor conexe pentru a se ține seama în mod corespunzător de pozițiile pentru acele contracte care ar putea fi livrate. Pentru a facilita acest lucru, contractele conexe ar trebui măsurate în unități ale suportului și agregate și compensate în mod corespunzător.

Futures exchange

Evaluarea ar trebui să considere acești factori drept relevanți pentru instrumentul financiar derivat pe marfa în cauză. Metodologiile ar trebui să ofere o orientare în ceea ce privește modul în care se poate stabili limita fără a se anula capacitatea autorității competente de a lua o decizie finală cu privire la o limită adecvată a poziției pentru un instrument financiar derivat pe mărfuri cu scopul de a preveni abuzul de piață.

Factorii ar trebui să ofere indicații importante autorităților competente și ESMA pentru a le ajuta să își formeze o opinie și pentru a asigura o aliniere adecvată a limitelor pozițiilor în întreaga Uniune, inclusiv prin evaluarea impactului volatilității de la caz la caz și cu frecvența care este necesară pentru a asigura menținerea unor limite adecvate ale pozițiilor.

Autoritățile competente ar trebui să ia în considerare la aplicarea metodologiei timpul necesar opțiune de decontare și livrabil a dezvolta și a atrage lichidități pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri, atât noi, cât și existente, și în special pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri care ar putea sprijini gestionarea riscurilor pe piețele personalizate sau imature sau care ar putea să încerce să dezvolte noi modalități de acoperire împotriva riscurilor pentru noile mărfuri.

opțiune de decontare și livrabil strategie de opțiuni binare fibonacci

De asemenea, există numeroase contracte derivate pe mărfuri care s-ar putea să nu opțiune de decontare și livrabil niciodată participanți sau lichidități suficiente pentru a permite aplicarea efectivă de limite ale pozițiilor fără riscul ca participanții să încalce limita în mod regulat și fără intenție și să denatureze astfel procesul de cotare și de decontare a respectivelor instrumente financiare derivate pe mărfuri. Pentru a remedia aceste riscuri care amenință funcționarea eficientă a piețelor, metodologia prevede o abordare pe etape prin care limita poziției pentru luna în curs și pentru celelalte luni este stabilită la un nivel fix de 2  de loturi pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri și de 2,5 milioane de titluri de valoare emise pentru instrumentele financiare derivate securitizate cu o marfă-suport, până la depășirea unui prag de 10  de loturi sau, respectiv, de 10 milioane de titluri de valoare.

Hammurabi's Code allowed sales of goods and assets to be delivered for an agreed price at a future date; required contracts to be in writing and witnessed; and allowed assignment of contracts.

Contractele care depășesc aceste praguri, rămânând însă relativ nelichide, ar trebui, dacă este cazul, să poată beneficia de o limită mai ridicată pentru a se asigura faptul că tranzacționarea acestor contracte nu suferă de constrângeri nejustificate.

Pentru unele instrumente financiare derivate pe mărfuri, anumiți participanți la piață ar putea deține o poziție semnificativă care reflectă rolul opțiune de decontare și livrabil în cumpărarea, vânzarea și livrarea mărfii, atunci când aceștia se află pe partea opusă a pieței față de majoritatea celorlalți participanți la piață care furnizează servicii de lichidități sau servicii de gestionare a riscurilor pentru piața mărfii-suport.

Prin evaluarea unor componente mai detaliate ale acestor caracteristici, cum ar fi perisabilitatea mărfii și metoda de transport, autoritatea competentă poate să determine gradul de flexibilitate a pieței și să ajusteze limitele pozițiilor în mod corespunzător.

opțiune de decontare și livrabil am făcut pariuri pe bani

Aceasta poate apărea în cazul în care există relativ puține tranzacții cu instrumente financiare derivate în comparație cu cantitatea livrabilă, caz în care pozițiile deschise vor fi mai mici decât cantitatea livrabilă sau, de exemplu, în cazul în care un anumit instrument financiar derivat pe mărfuri este utilizat pe scară largă pentru a acoperi mai multe expuneri la risc diferite și, prin urmare, cantitatea livrabilă este mai mică decât pozițiile deschise.

Astfel de discrepanțe semnificative între pozițiile deschise și cantitatea livrabilă justifică ajustări în sensul majorării sau al reducerii limitelor celorlalte luni față de referință, pentru a se evita perturbarea pieței atunci când se apropie luna în curs. Pentru a se asigura consecvența și securitatea juridică, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată.